MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN INDUSTRY AND CONSTRUCTION

Authors

  • Natalia Kondratenko
  • Militsa Volkova

DOI:

https://doi.org/10.25264/2311-5149-2021-20(48)-4-9

Keywords:

modern management technologies, construction, industry, enterprise

Abstract

The article identifies problems and prospects for the use of modern management technologies in the spheres of industry and construction of Ukraine. It is noted that industry and construction are those sectors of the national economy on which the level of economic development of the country depends, because they create a significant part of gross domestic product and affect all aspects of human life without exception. The development of management technologies in our country requires the adaptation of economic entities to the market requirements and forces the management of industrial and construction companies to continuously learn from the leading world countries. There is an urgent need for the industrial complex enterprizes of Ukraine to use advanced world methods for selection and implementation of certain quality standards of industrial products, the adoption of a new business philosophy, improving corporate culture and changing technology to promote products on world markets. With regard to construction, the important role assigned to construction companies requires high-quality provision of all necessary resources: human, financial, energy, information, technology. Thus, the development of financial and economic activities of construction companies is important for achieving the strategic goals of the national economy of Ukraine. It was found that given the specific features of industrial and construction enterprises, the main opportunities for improving management should be sought not in attempts to modernize the existing system, but in the introduction of innovative approaches and modern technologies for managing their activities. An algorithm for the use of modern management technologies in industry and construction, which includes all aspects of enterprises. It is concluded that today there is a need to use modern management technologies in industry and construction as the leading sectors of the national economy of Ukraine. Only a rapid response to changes in the external environment and adaptation to modern management technologies will allow businesses to enter international markets and ensure their own development of operational and financial activities.

How to quote:

Kondratenko NO, Volkova MV Modern control technologies in industry and construction. Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". Series "Economics": scientific journal. Ostrog: NaUOA Publishing House, March 2021. No. 20 (48). Pp. 4–9.

Formulas: 0; fig .: 1; tab .: 0; bibl .: 13.

Link:

1. Anin, V. I. (2003). Rozrakhunky ryzykiv investytsiinykh proektiv v budivnytstvi [Calculations of risks of investment projects in construction]. Formuvannia­ rynkovykh ­vidnosyn ­v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]. No 6, 18. [in Ukrainian].

2. Byba, V., Hatash, V. (2013). Stan ta perspektyvy rozvytku budivelnoi haluzi Ukrainy [Status and prospects of development of the construction industry of Ukraine]. Zbirnyk ­naukovykh ­prats­ (haluzeve ­mashynobuduvannia, budivnytstvo) ­PoltNTU [Collection of scientific works (branch mechanical engineering, construction) PoltNTU]. Vyp. 4 (39). T.2, 3-9. [in Ukrainian].

3. Hrynova, V. M., Yavdak, M. Yu. (2016). Operatsiina diialnist suchasnykh pidpryiemstv mashynobuduvannia: monohrafiia [Operational activity of modern enterprises of machine-building: monograph]. Kharkiv: KhNEU im. S. Kuznetsia, 220. [in Ukrainian].

4. Krysko, Zh. (2012). Analiz seredovyshcha restrukturyzatsii pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Analysis of the middle stage of restructuring of industrial enterprises of the budgetary hall]. Ekonomichnyi­ analiz [Economic analysis]. No 10 (4), 203-206. [in Ukrainian].

5. Lihonenko, L. O. (2016). Tekhnolohichnyi rozvytok pidpryiemstva yak obiekt upravlinnia [Technological development of the enterprise yak control department]. Visnyk­ Pryazovskoho ­derzhavnoho ­tekhnichnoho ­universytetu. Ekonomichni ­nauky [Bulletin of the Priazovskiy sovereign technical university. Economics of Science]. 2016. No 3. [in Ukrainian].

6. Pynda, Yu. V. (2012). Protsesno-oriientovani osnovy formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho zabezpechennia konkurentospromozhnosti vitchyznianykh budivelnykh pidpryiemstv [Process-oriented bases of formation of organizational and economic maintenance of competitiveness of domestic construction enterprises]. Fondovyi ­rynok­ [Stock Market]. No 42, 26-28. [in Ukrainian]

7.  Tereshchenko, O. V., Verba, D. V. (2006). Doslidzhennia dyferentsiatsii parametriv hospodarskoi diialnosti promyslovykh pidpryiemstv iz riznoiu innovatsiinoiu aktyvnistiu [Research of differentiation of parameters of economic activity of industrial enterprises with different innovative activity]. Ekonomika ­ta­ derzhava [Economy and state]. 2006. No 5. S. 60-64. [in Ukrainian].

8. Shevliuha, O. H. (2012). Teoretychni zasady upravlinnia tekhniko-tekhnolohichnym rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva [Theoretical principles of management of technical and technological development of industrial enterprise]. Innovatsii ­i­ marketynh­–­ rushiini­ syly ekonomichnoho­ rozvytku­:­ monohrafiia [Innovations and marketing – driving forces of economic development: monograph]: za red. d-ra ekon. nauk, profesora S. M. Illiashenka. Sumy: TOV «Drukarskyi dim «Papirus», 25-31. [in Ukrainian].

9. Kondratenko, N. O., Volkova, M. V. (2018). Suchasni tendentsii rozvytku promyslovoho kompleksu Ukrainy [Modern tendencies of development of the industrial complex of Ukraine]. Visnyk­ Kremenchutskoho­ natsionalnoho ­universytetu ­imeni­ Mykhaila ­Ostrohradskoho [Bulletin of Kremenchuk National University named after Mykhailo Ostrogradsky]. Vyp. 2(1), 106-111. [in Ukrainian]

10. Zaporozhets, H. V., Faisal Alkhatib. (2019). Tendentsii rozvytku systemy adaptyvnoho upravlinnia budivelnymy pidpryiemstvamy [Trends in the development of adaptive management of construction companies]. Problemy ekonomiky [Problems of Economics]. No2 (40), 102-107. [in Ukrainian]. 

11. Raksha, N. V. (2012). Rol innovatsiinykh tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom [The role of innovative technologies in enterprise management]. Innovatsiina ekonomika [Innovative economy]. No 9 (35), 86-89. [in Ukrainian]. 

12. Griffit, A., Stivenson, P., Uotson, P. (2007). Sistemyi upravleniya v stroitelstve [Construction management systems]. M.: ZAO «Olimp-Biznes», 464. [in Russian].

13. Pysarenko, T. V., Kvasha, T. K. ta in. (2019). Stan innovatsiinoi diialnosti ta diialnosti u sferi transferu tekhnolohii v Ukraini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [The state of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2018: analytical reference]. K.: UkrINTEI, 80. [in Ukrainian].

Creative Commons License
The journals articles are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

The articles are checked with the help of

UniCheck antiplagiarism service 

Published

2021-04-13