Center for Islamic Studies,
The National University of Ostroh Academy,
Seminarska str., 2
Ostroh, Ukraine
35800

Principal Contact

Mykhaylo Yakubovych, PhD
Editor-in-Chief
Center for Islamic Studies, The National University of Ostroh Academy

Support Contact

Yuriy Kotsyuk