Про журнал

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”» – періодичне фахове наукове видання. Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань (психологічні науки), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 747 від 13 липня 2015 р.

 

Тематична спрямованість: висвітлення результатів наукових досліджень у галузі психологічних наук.

Тематичні напрями:

  • проблеми особистості та загальної психології;
  • проблеми педагогічної та вікової психології;
  • проблеми когнітивної психології;
  • проблеми соціальної психології та психології мас;
  • проблеми організаційної психології та психології праці;
  • проблеми психодіагностики;
  • проблеми консультативної психології та психотерапії.

 

Рік заснування: 2000.

Засновник: Національний університет «Острозька академія».

 

Мови видання: українська, російська, англійська.

Періодичність видання: двічі на рік.

 

ISSN 2415–7384

 

Журнал включений до низки наукометричних баз та каталогів:

INDEX COPERNICUS

EBSCO Publishing, Inc.

DOI: 10.25264/2415-7384 https://journals.oa.edu.ua/Psychology/about 

Russian Scientific Citation Index (РІНЦ): www: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=37741

National Library named after V. I. Vernadsky, Ukraine http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Nznuoa/

Bibliometrics of Ukrainian Science  http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals/

 

Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”» – наукове видання з відкритим доступом. Це означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувачів або їхніх організацій. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, роздруковувати, шукати або посилатися на повні тексти статей у цьому журналі без прохання дозволу видавця або автора. Це визначення відкритого доступу надається згідно з BOAI (Будапештська ініціатива відкритого доступу).