Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок.
 • Текст подається у форматі А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис.». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Малюнки та графіки надсилати вкладеним файлом окремо від документу.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

Стаття, подана у науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”», повинна відповідати усім наведеним нижче вимогам. До редакції подається електронний варіант статті та заявки для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються тільки за наявності рецензії (рекомендації, направлення, відгуку) наукового керівника. Відомості про наукового керівника (рецензента) публікуються в журналі після тексту статті (П. І. Б., науковий ступінь, місце роботи, посада, місто).

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку статті та здійснювати зовнішнє рецензування. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. У випадку невідповідності матеріалів зазначеним вимогам стаття може бути повернена на доопрацювання або відхилена.

У разі позитивного висновку до редакції надсилається копія квитанції про оплату публікації та розширена англомовна анотація для розміщення в наукометричних базах. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Автор несе відповідальність за: оригінальність тексту статті (відсутність плагіату), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.

 

Вимоги до публікації

До друку у науковому журналі «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”», приймаються статті, які відповідають вимогам постанови ВАК Україні від 15.01.2003р № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. — 2003. — № 1. — С.2).

 

ОБСЯГ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ 10 СТОРІНОК.

 

Матеріали подаються у такій послідовності:

— У правому верхньому кутку — УДК статті.

— Наступний рядок — прізвище, ім'я, по батькові автора й співавторів у називному відмінку. Розмір шрифту 14, жирний, вирівнювання по центру.

— Наступний рядок — учений ступінь, учене звання, посада автора (без скорочень). Розмір шрифту 14, курсив, вирівнювання по центру.

— Наступний рядок — назва навчального закладу (розмір шрифту 14, курсив, вирівнювання по центру).

— Наступний рядок — назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний, вирівнювання по центру).

— Через інтервал анотація та 5-7 ключових слів українською та англійською мовами (розмір шрифту 14, курсив, вирівнювання по ширині).

 

При підготовці анотації необхідно враховувати:

– анотація – короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі;

– одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах;

– пам’ятайте, що анотація, яка написана іншими мовами, ніж мова статті, є для науковців, які не знають мову статті, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень;

– текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації;

– обсяг анотації українською мовою – не менше 50 слів;

– обсяг англомовної анотації – не менше 250 слів.

Після анотації один рядок залишається пустим, далі друкується текст статті.

 

У тексті статті повинні бути чітко прописані наступні елементи:

- постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);

- аналіз останніх досліджень та публікацій (де започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);

- мета і завдання дослідження;

- виклад основного матеріалу (результати дослідження та їх обговорення з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

- висновки (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі);

- література (не менше п’яти джерел, матеріали яких використано в ході дослідження та на які є посилання в тексті).

Назви структурних частин («Постановка проблеми», «Аналіз останніх досліджень та публікацій» тощо) у тексті статті виділяються жирним.

 

Вимоги до оформлення

 1. Текст:

— Текстовий редактор Microsoft Word.

— Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням. doc або. rtf).

— Формат A4, орієнтація – книжкова.

— Шрифт Times New Roman, розмір — 14 кеглів. Міжрядковий інтервал 1,5. Абзацний відступ – 1,25 см. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм, без колонтитулів, без переносу частин слів, з нумерацією сторінок.

— Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №.

— При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали.

— Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками.

— Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків.

— Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса.

— Лапки потрібно набирати однакові по всій статті.

— Не використовувати дефіс замість тире.

— Слова мають бути розділені одним проміжком.

— Автоматично не встановлювати заборону висячих рядків.

 

 1. Ілюстрації:

— Якість ілюстрацій повинна забезпечити їхнє чітке відтворення.

— Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).

— Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один).

— Підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим словом «Рис.».

— Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом тощо, тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів у кривих формату eps, cdr, ai, pdf. Рисунки повинні бути доступними для виправлення.

— Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту.

— Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графіках, діаграмах тощо.

 

 1. Таблиці:

— Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в правому кутку курсивом. Слово «Таблиця» починають з великої літери.

 • Мінімальний розмір шрифту у таблиці – 8 кегль.

— Клітинки таблиці не заливати кольором.

— Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2.

 • Підписи до таблиць та малюнків повинні мати такий самий стиль оформлення, як і у всій статті.

 

 1. Формули:

 Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (він є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word for Windows), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.

— Лише у випадку гострої потреби слід наводити громіздкі математичні формули і використовувати складні позначення.

— У формулах і позначеннях необхідно правильно набирати вид одиниці.

— Якщо є формули без дробів, позначення символів буквами латинського, грецького алфавіту вставляти за допомогою редактору вставка-символ, а не у редакторі формул. Напр. n=5, x1≥3, ß тощо.

 

 1. Посилання на використані джерела:

— Посилання на літературу слід подавати в квадратних дужках, наприклад [3], [7], де цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури.

— Посилання в квадратних дужках [ ] не набирати в редакторі формул.

 

 1. Примітки:

— Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки.

— Примітки до тексту робляться автоматично і нумеруються арабськими цифрами.

— Якщо приміток до таблиць на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

 1. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

 

 1. Оформлення списку використаних джерел:

— В кінці статті через рядок подається список літератури.

— Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.

— Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які затверджені  ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація) https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/dstu-8302-2015.pdf

 

До матеріалів додається:

 • авторська картка: ПІБ автора (співавторів), учений ступінь, учене звання, посада автора (співавторів), назва навчального закладу, де працює (навчається) автор (співавтори), контактні дані (поштова адреса, телефон, e-mail);
 • розширена англомовна анотація (короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі. Одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах. Пам’ятайте, що анотація, написана іншими мовами, ніж мова статті, є для науковців, котрі не знають мову статті, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень. Текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації. Обсяг англомовної анотації мусить становити від 250 до 750 слів);
 • рецензія наукового керівника (доктора чи кандидата наук) або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку. Для статей авторів із ученим ступенем рецензії (витяги) не потрібні.

 

Файли з матеріалами до публікації підписувати наступним чином: Іванов_стаття; Іванов_рецензія (якщо потрібно); Іванов_авторська картка; Іванов_анотація (розширена анотація англійською мовою).

 

Файли надсилати на e-mail anna.hilman@oa.edu.ua. Уся додаткова переписка з редакцією здійснюється за адресами: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua або anna.hilman@oa.edu.ua чи за телефоном +380964537406.

 

Публікація статей здійснюється на платній основі. Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті з розрахунку 50 грн за одну сторінку + доплата 50 грн. до загальної вартості за публікацію (за внесення у наукометричну базу Index Copernicus). Розширена англомовна анотація в оплату не включається.

Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення по e-mail).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.