Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Мінімальний обсяг статті – 10 сторінок.
 • Текст подається у форматі А4. Шрифт Times New Roman 14 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм. Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2, назву таблиці розміщувати над таблицею. Мінімальний розмір шрифту таблиць – 8 пт. Малюнки виконуються по можливості векторною графікою. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю 300 dpi і зберігається у форматі ТІF (ІВМ РС). Підпис розміщувати під малюнком з позначенням «Рис.». Файл зберігати у форматах RTF, ODT або DOC. Малюнки та графіки надсилати вкладеним файлом окремо від документу.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

 

ВИМОГИ ДО ПОДАННЯ

Стаття, подана у науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”», повинна відповідати усім наведеним нижче вимогам. До редакції подається електронний варіант статті та заявки для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу. Одноосібні статті авторів, які не мають наукового ступеня, розглядаються тільки за наявності рецензії (рекомендації, направлення, відгуку) наукового керівника. Відомості про наукового керівника (рецензента) публікуються в журналі після тексту статті (П. І. Б., науковий ступінь, місце роботи, посада, місто).

Редакція залишає за собою право проводити редакційну правку статті та здійснювати зовнішнє рецензування. Негативне рішення з питання публікації статті повідомляється автору. У випадку невідповідності матеріалів зазначеним вимогам стаття може бути повернена на доопрацювання або відхилена.

У разі позитивного висновку до редакції надсилається копія квитанції про оплату публікації та розширена англомовна анотація для розміщення в наукометричних базах. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Автор несе відповідальність за: оригінальність тексту статті (відсутність плагіату), точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, які не підлягають відкритій публікації.

 

Вимоги до публікації

До друку у науковому журналі «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія “Психологія”», приймаються статті, які відповідають вимогам постанови ВАК Україні від 15.01.2003р № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. — 2003. — № 1. — С.2).

 

ОБСЯГ СТАТТІ ТА СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ МАЄ СКЛАДАТИ НЕ МЕНШЕ 10 СТОРІНОК.

 

Матеріали подаються у такій послідовності:

— У правому верхньому кутку — УДК статті.

— Наступний рядок — прізвище, ім'я, по батькові автора й співавторів у називному відмінку. Розмір шрифту 14, жирний, вирівнювання по центру.

— Наступний рядок — учений ступінь, учене звання, посада автора (без скорочень). Розмір шрифту 14, курсив, вирівнювання по центру.

— Наступний рядок — назва навчального закладу (розмір шрифту 14, курсив, вирівнювання по центру).

— Наступний рядок — назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, жирний, вирівнювання по центру).

— Через інтервал анотація та 5-7 ключових слів українською та англійською мовами (розмір шрифту 14, курсив, вирівнювання по ширині).

 

При підготовці анотації необхідно враховувати:

– анотація – короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі;

– одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах;

– пам’ятайте, що анотація, яка написана іншими мовами, ніж мова статті, є для науковців, які не знають мову статті, як правило, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень;

– текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації;

– обсяг анотації українською мовою – не менше 50 слів;

– обсяг англомовної анотації – не менше 250 слів.

Після анотації один рядок залишається пустим, далі друкується текст статті.

 

У тексті статті повинні бути чітко прописані наступні елементи:

- постановка проблеми (опис проблеми, що аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями);

- аналіз останніх досліджень та публікацій (де започатковано розв’язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);

- мета і завдання дослідження;

- виклад основного матеріалу (результати дослідження та їх обговорення з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

- висновки (підсумки дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі);

- література (не менше п’яти джерел, матеріали яких використано в ході дослідження та на які є посилання в тексті).

Назви структурних частин («Постановка проблеми», «Аналіз останніх досліджень та публікацій» тощо) у тексті статті виділяються жирним.

 

Вимоги до оформлення

 1. Текст:

— Текстовий редактор Microsoft Word.

— Текст статей необхідно подавати електронним носієм (файл з розширенням. doc або. rtf).

— Формат A4, орієнтація – книжкова.

— Шрифт Times New Roman, розмір — 14 кеглів. Міжрядковий інтервал 1,5. Абзацний відступ – 1,25 см. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20, нижнє – 20 мм, без колонтитулів, без переносу частин слів, з нумерацією сторінок.

— Нумерація сторінок, пунктів, рисунків, таблиць, формул подаються арабськими цифрами без знака №.

— При наборі не застосовувати для форматування тексту додаткові інтервали.

— Не встановлювати відступ (абзац) першого рядка табуляцією або декількома проміжками.

— Не використовувати клавішу «Enter» для обриву рядків.

— Не робити «штучний» перенос слів за допомогою дефіса.

— Лапки потрібно набирати однакові по всій статті.

— Не використовувати дефіс замість тире.

— Слова мають бути розділені одним проміжком.

— Автоматично не встановлювати заборону висячих рядків.

 

 1. Ілюстрації:

— Якість ілюстрацій повинна забезпечити їхнє чітке відтворення.

— Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали).

— Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один).

— Підпис має бути під ілюстрацією і позначається скороченим словом «Рис.».

— Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом тощо, тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів у кривих формату eps, cdr, ai, pdf. Рисунки повинні бути доступними для виправлення.

— Схеми і блок-схеми слід розміщувати після першого посилання на них по тексту.

— Оскільки друк чорно-білий, не застосовувати фон і колір у графіках, діаграмах тощо.

 

 1. Таблиці:

— Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею в правому кутку курсивом. Слово «Таблиця» починають з великої літери.

 • Мінімальний розмір шрифту у таблиці – 8 кегль.

— Клітинки таблиці не заливати кольором.

— Граничні розміри таблиць та малюнків у тексті (104x170) мм2.

 • Підписи до таблиць та малюнків повинні мати такий самий стиль оформлення, як і у всій статті.

 

 1. Формули:

 Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (він є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word for Windows), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.

— Лише у випадку гострої потреби слід наводити громіздкі математичні формули і використовувати складні позначення.

— У формулах і позначеннях необхідно правильно набирати вид одиниці.

— Якщо є формули без дробів, позначення символів буквами латинського, грецького алфавіту вставляти за допомогою редактору вставка-символ, а не у редакторі формул. Напр. n=5, x1≥3, ß тощо.

 

 1. Посилання на використані джерела:

— Посилання на літературу слід подавати в квадратних дужках, наприклад [3], [7], де цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури.

— Посилання в квадратних дужках [ ] не набирати в редакторі формул.

 

 1. Примітки:

— Примітки до тексту і таблиць, в яких наводяться довідкові і пояснювальні дані, нумеруються послідовно в межах однієї сторінки.

— Примітки до тексту робляться автоматично і нумеруються арабськими цифрами.

— Якщо приміток до таблиць на одному аркуші кілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

 1. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

 

 1. Оформлення списку використаних джерел:

— В кінці статті через рядок подається список літератури.

— Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, повинні бути пронумеровані.

— Оформлення списку використаних джерел має відповідати вимогам державних стандартів, які затверджені  ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація) https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/dstu-8302-2015.pdf

 

До матеріалів додається:

 • авторська картка: ПІБ автора (співавторів), учений ступінь, учене звання, посада автора (співавторів), назва навчального закладу, де працює (навчається) автор (співавтори), контактні дані (поштова адреса, телефон, e-mail);
 • розширена англомовна анотація (короткий точний виклад змісту статті, що включає основні фактичні відомості та висновки. Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, які наведено в матеріалі. Одним із перевірених варіантів анотації є коротке повторення в ній структури статті, що включає вступ, мету та завдання, методи, результати, висновок. Такий спосіб складання анотацій одержав поширення у закордонних журналах. Пам’ятайте, що анотація, написана іншими мовами, ніж мова статті, є для науковців, котрі не знають мову статті, єдиним джерелом інформації про зміст статті та викладені в ній результати досліджень. Текст анотації має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації. Обсяг англомовної анотації мусить становити від 250 до 750 слів);
 • рецензія наукового керівника (доктора чи кандидата наук) або витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку. Для статей авторів із ученим ступенем рецензії (витяги) не потрібні.

 

Файли з матеріалами до публікації підписувати наступним чином: Іванов_стаття; Іванов_рецензія (якщо потрібно); Іванов_авторська картка; Іванов_анотація (розширена анотація англійською мовою).

 

Файли надсилати на e-mail anna.hilman@oa.edu.ua. Уся додаткова переписка з редакцією здійснюється за адресами: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua або anna.hilman@oa.edu.ua чи за телефоном +380964537406.

 

Публікація статей здійснюється на платній основі. Автори сплачують за переддрукарську підготовку рукопису та тиражування статті з розрахунку 50 грн за одну сторінку + доплата 50 грн. до загальної вартості за публікацію (за внесення у наукометричну базу Index Copernicus). Розширена англомовна анотація в оплату не включається.

Автор отримує 1 (один) авторський примірник журналу (1 журнал за 1 статтю). Додаткові примірники журналу можна придбати у Видавця за попереднім замовленням (вказати наприкінці статті або надіслати замовлення по e-mail).

 

№4/2016

Завантажити збірник одним файлом

HRYHORII SKOVORODA’S CONTRIBUTION TO THE ROLE OF SPIRITUAILITY IN HUMAN LIFE

Lynda Dolan

This paper is a prelude to the author’s proposed research of Hryhorri Skovoroda’s hypothesis that ultimate happiness, health and reward depend on the human being’s awareness of one’s inner voice and respect and implementation thereof in one’s personal goals. Skovoroda’s point of view on the essence of the human being is considered in the context of an abridged literature review of the role of spirituality in psychotherapy and hypnotherapy from ancient to modern times. Hypnotic capacity, which is a universal phenomenon in all human beings, characterised by its enhanced potentiality, will be mentioned in this paper, as it is considered to be the oldest therapeutic intervention known to human kind. The role of spirituality in psychotherapy research and practice has grown increasingly in the last few decades. An integrated and holistic approach to psychotherapy has been shown to embrace spirituality at the “heart or core of [the person’s] entire functioning both intra-systemically and inter-systemically”. Spirituality has been excluded from the study of human behaviour with the development of the science of psychology. The scientists of human behaviour pointed out that spirituality lacks parameters in order to be scientifically investigated. Many scientists have dismissed the suggestion that ‘the Creator’ may play a role in natural phenomena because they claim that ‘the Creator’ cannot be seen or measured. However, by relying on observation, the knowledge acquired using the scientific method is limited to only study of the physical (i.e. as opposed to the spiritual). Hryhorri Skovoroda provided a deep understanding of the essence of the human being by pointing out that it is the spirit and not the body that gives and maintains life. Furthermore he said that such a gift remains with the human being throughout their conscious life. He emphasised that the human being should refer to their inner voice for guidance before making a decision in their life. A review of Skovoroda’s contribution to the understanding of the essence of the human being will contribute profoundly to current models of treatment where spirituality has been minimized or even ignored in managing patient’s physical and psychological health. It is further intended that the proposed review will inform future practice in this critical area of human functioning.

Keywords: Skovoroda, spirituality, psychotherapy, hypnotherapy.

TEACHERS’ WAYS OF PERCEPTION OF PARENTS AT SCHOOL

Adrjan B.

The article is devoted to the school reality and culture, understanding of participation of parents in the school life, it is connected with the understanding of mental, physical space that school appoints for a parent, and shows cognitive processes and their conceptions that are used at school, social, organizational and public processes that take place at school. School is a wide experience field for pedagogics and psychology. At school, as in a living organism, that connects in itself many vital processes, incentive spaces are open for researchers. It is connected with the identically cognitive processes and their conceptions that are used at school, social processes, organizational and public processes, etc. The starting point of the research deals with the question of the mental categories through which teachers perceive their parents at school, what parents representations are created by them. I do not look for the "objective truth", but by discovering subjective acts of categorization of teachers, I am looking for the image of parent, that is created in these representations. The sphere that was investigate article deals with the school reality and culture, precisely, it touches the fragment of a school culture and is related to the parents. The research shown in the article is of course a microscopic slice of school reality. Constructed on the basis of statements of teachers perceptions of parents probably after the enlargement of the number of respondents could be widen with the new categories. However, on such a small segment of school reality we can see patterns of perception of parents in the school abound in the full range of conflict.

Keywords: school reality and culture, parents in the school life, mental, physical space, cognitive processes, social, organizational and public processes at school.

THE MAIN CHARACTERISTICS OF THE MAIN NEGATIVE MENTAL STATES OF THE SOLDIERS DURING COMBAT OPERATIONS

Agayev N.A.

Modern practical experience of implementation of psychological support of units of the Armed forces of Ukraine and other military formations in the antiterrorist operation in the Donetsk and Luhansk regions (ATO) gives grounds to assert about the lack of a clear understanding of the bulk of military psychologists spectrum of prospecting criteria of the main negative mental States arising from the military during the conduct of hostilities. This leads to the development of false psychological reports and further unjustified use of certain specialists psychocorrection (therapeutic and rehabilitation) techniques, which ultimately gives the lack of the expected positive effect of psychological support and rehabilitation. The aim of the research is a refinement based on the practical experience of psychological support of anti-terrorist operation in the East of Ukraine the spectrum of the characteristic signs of negative mental States servicemen who may have during the conduct of hostilities, to develop further appropriate specialists in a timely and correct psychological reports. The methods of included field observations (extraspace), ascertaining experiment, diagnostic interview, sample of written questionnaires, testing was used during the research. The main results are clarified the characteristics of negative mental states of the soldiers in the hierarchy of their phenomenological manifestations – combat stress, combat fatigue, combat mental trauma (CMT, COSR), post-traumatic stress disorder (PTSD), and reactive states like severe forms of combat psychiatric pathology – neurosis and reactive or psychogenic psychoses. The results of the research are used in military psychology. The characteristic features of the main negative mental states arising from the soldiers during the conduct of hostilities in article certainly will contribute to the development of psychologists in the Armed Forces of Ukraine and other military formations of more timely and accurate psychological reports in the course of their professional activities. This in turn will give rise to more informed use in the future certain psychocorrection (therapeutic and rehabilitation) techniques and to avoid possible psychotraumatic (retraumatizes) of the soldiers. The prospect of further research in this direction is to further improve diagnostic activities psychologists of the Armed Forces of Ukraine and other military formations.

Keywords: fighting, negative mental states, signs, diagnosis, psychological testing.

INTRODUCTION OF THE PROGRAM OF THE DEVELOPMENT OF SPIRITUALITY FOR THE APPLICANTS OF HIGHER EDUCATION

Antonets Marina O.

Modern students are under the influence of secular trends in society. Atheism in the hearts gave the atheism in mind, which led to terrible results, lack of fear of God, that is a deep crisis of spirituality of mankind. The destruction of spiritual values is also evident among of the applicants of higher education. Students can create young happy family and a developed country only on the basis of spiritual knowledge. Such knowledge applicants of higher education can receive, studying humanities with the biblical spiritual component. Therefore, the urgency of the study is the need to elaboration and introduction the program of spirituality in the educational process of higher education. Spirituality is a relationship with God. This deep understanding of the content and consequences of the deed of Jesus. The purpose of the investigation is to show the expediency of introduction program for development of the spirituality for the applicants of higher education. For this necessary to study the level of development of spiritual values in students. It is proposed to use method of detection of consciousness and spiritual formation of value orientations "Making desires" for E.Pomytkin. The study was conducted at the beginning of 2016-2017 academic year among the students of Poltava State Agricultural Academy, Poltava National Pedagogical University named after V.Korolenko, Poltava University of Economics and Trade and Ukrainian Academy of Medical Dental. In most of the respondents revealed a low level of development of the spiritual values against the background of a high level of development of the family values. This shows that young people want to have a happy family, but they have no spiritual knowledges. It is clearly that necessary to introduct a program for development of spirituality of students in higher education. This program is approved on separate topics in Poltava State Agrarian Academy for the humanities. Christian Educator has always focused on the main motive of his work: «Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you» (Matt. 28:19-20). These verses are two words with the same meaning - "teach" and "teaching." Thus the Lord shows the importance of the transfer of spiritual knowledge to the students. The author of article introducts on the philosophy, politology, psychology, ethics and aesthetics the following topics: "Bible is God's Word", "The problem of man," "Sex identity and gender", "Spiritual Foundations of marriage and family", "Ethical problems of modern society", "Theory of information","Spiritual foundations of success". The deep study of God's Word of Christian Educators and employment of Christian principles in the educational process on the basis of creativity leads to new methods, programs and technologies in education. In the class, the teachers point to ways the creation of a strong marriage. They purposive build spiritual parameters, which are based on God's world outlook's model and form a biblical values іn students. The employees of educational area that are simultaneously the parishioners of the church, have a special responsibility for the future of the young generation.

Keywords: spirituality, young students, higher school, educational program, Christian principles.

SPIRITUAL VALUES OF CONTEMPORARY STUDENTS

Titov John G., Antonets Svetlana S.

The present time makes it possible to observe changes in global values, namely the value of physical labor gives way to the intellectual labor. The growing number of mental illnesses in the world is connected to the inability to meet human needs in communication and love.Tthe media are trying to meet these needs, but they can not solve the problem of loneliness as a result of the lack of true spiritual guidance. The urgency of the study is that modern society must form a stable system of moral values. That is why modern psychological science must fulfill an accompaniment of man in the world of spirituality. The calling of family, church and school as secondary and higher in Ukraine is focused building of norms and moral values, that are based on the Bible. Creating a national idea, necessary to know that it will be viable provided that the educational process in high school will include the bringing up of students on Christian principles. The purpose of the investigation is to show the importance of spiritual values for the development of the personality of the applicants of higher education. For this necessary to study the level of development of spiritual values. It is proposed to use method of revealation level of consciousness and spiritual formation of value orientations "Making desires" for E.Pomytkin. Loyalty, honesty, care and harmony with nature are basic spiritual values by this method. The study was conducted at the beginning of 2016-2017 academic year among the students of Poltava State Agrarian Academy (PSAA), Poltava National Pedagogical University (PNPU) and Poltava University of Economics, Trade (PUET) and Ukrainian Academy of Medical Dental (UAMD). Results in PNPU showed that 4th year of Psychological and Pedagogical faculty specialty "Psychology" only 17% of the 30 students found high levels of formation of spiritual values. Regarding PSAA, only one person found a high level of the development of spiritual values (LDSV) among the future eсologists. Consolation, that a third part of the students of third course of future agronomists has a high LDSV. Psychological diagnosis on the 4th course of Engineering and Technology Faculty PSAA showed that half surveyedes have a high LDSV. Regarding PUET, the third part of the students of specialty "Hotel and restaurant business" and half of the students of specialty "International Economics" found high LDSV. Only one person has a high LDSV among the future financiers. Only two persons among 13 identified high LDSV among the future tourists. It is also a low result. Regarding the research results UAMD students, among them only 15% respondents have a high LDSV and 67% have a high level of the development of family values . Spiritual values are fundamental to the development of the personality of the applicants of higher education, because contemporary students are the modern and the future of Ukraine. Spiritual signs of the personality are essential for her continued employment and professional growth. The success of the process of spiritual development depends on the internal psychological conditions and external influences. Thus, the young personality should be formed by developing the strengthes of the soul and spirit. It is necessary for the normal perception of the reality, for the formation the best qualities of character, for the creation a happy family. The global transformation processes in all areas of life are necessitating the creation a new educational ideology, based on Christian values.

Keywords: spiritual values, young students, higher education, Christian principles.

THE INFLUENCE OF RETROACTIVE AND PROACTIVE INTERFERENCE ON STUDENTS’ METAMEMORY JUDGMENTS

Voloshina V.O., Kalamazh R.V.

The current article examines the effects of retroactive and proactive interference on the students' metamemory judgments. Authors theoretically overview the significance of the analyzed problem and substantiated the negative impact of interference on metamemory. According to the theory, interference affects memory and metamemory differently, since the metamemory judgments are based on information to which people have access during monitoring. Authors found that the retroactive and proactive interference not only impair memory efficiency, as well as cause inaccurate metamemory judgments and metacognitive monitoring errors (e.g., "illusion of knowledge"). Based on the literature review, authors designed and conducted an experiment for further exploration of retroactive and proactive interference effects on EOL and JOL judgments. One-hundred twenty Ukrainian-speaking students (84 women and 36 men; mean age = 19.55 years, SD = 3.50) participated in the experiment. The participants were divided into two groups for retroactive (RI group) and proactive (PI group) interference condition manipulation. Each of two groups was divided into subgroups according to the three study lists. These study lists include (i) CL (classic interference study list manipulation, which corresponds to the demands of the classical paradigm ABC), (ii) AS (classic interference study list manipulation, whereas in the second study list cue A was replaced by its association A’, so it corresponded to AB and A’C condition in 1st and 2nd study phase respectively), and (ii) CO (control study list, in which for each of two study phase were proposed unrelated study lists, that is, AB and DC). In general, the study sample was divided into six experimental subgroups, which accounted twenty people each. In summary, authors found that JOL and EOL judgments to a greater extent exposed to proactive interference than retroactive. The possible reason of can is explained by following suggestions. First, the second list of word-of incentives by imposing information to the same stimulus creates a false sense the presence of the correct target information in the memory. Second, students are not able to differentiate the fragmented target information and take it to the account by making quick judgments about it, considering that its recall is not a difficult task for them.

Keywords: retroactive interference (RI), proactive interference (PI), metamemory, metamemory judgments, ease of learning judgments (EOL), judgments of learning (JOL).

COMMUNICATIVE TRAINING OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS

Dzhedzhera C.V., Chernigovets T.I.

The article highlights the problem of training students for productive communication in the conditions of future professional activity. It has been revealed its theoretical bases, organizational and methodical system of gradual content of the educational process with training materials on business communication and its normative regulation in the educational establishments of III-IV levels of accreditation. It will contribute to the creation of the informational basis for the successful implementation of students’ communicative behavior in the higher educational establishment and in the future professional environment.

Keywords: communication, professional communication, communication training, psychological and pedagogical aspects, students, higher educational establishmen

TECHNOLOGY OF DIALOGIZATION OF RELATIONS BETWEEN GENERATIONS

Dovgan N. O.

The scientific literature analysis reveals that the social and psychological technology as a designing process can help solve the problems of relations between generations of Children, Parents, Grandparents at the level of relationships of generational communities. The article aim is to develop communicative techniques to optimize mutual understanding in the space of different generations. The article presents groups of principles aimed at mental regulation of generation community according to the current state of the society on the base of the methodological characteristics of social technologies proposed by Yu.P. Surmin and N.V. Tulenkov. The first group of the principles for technique designing includes ideas on designing of an algorithm for optimization of understanding between generations; its inspection and testing; formation of the legal basis; systemic use; functioning in accordance with a social situation. The second group of the principles includes ideas on interdependence and mutual influence of the social technology and principles of society life, represented in the context of the proposed research (efficiency, goal-setting, consistency, synergy, diffusion, resonance, launching eruption, acceleration, related changes, effectiveness of implementation, problems, reliability, innovation, profoundness, self-development). The structure of social dialogue was defined to ensure its implementation as a means of improving of mutual understanding in the system of relationships between generations. This structure combines communicative (definition and convergence of points of views, information sharing, compromise searching and joint decisions) and conventional (reaching of common agreements, adoption of agreed decisions, making of collective agreements) elements. The 8-element system of communicative activities of D.V. Bogdanov (a subject, an object, tools, a process, conditions, results, a system, and environment) is proposed to be used as an algorithm of actions to modernize the communication space of relationships between generations in order to create conditions for implementation of social dialogue. Application of this system can be resulted in an effective use of social dialogue as a means of resolving of complications between generations, resolving of urgent problems of the phenomenon of mutual understanding caused by ontogenesis and sociogenesis of a person and humankind in a cultural and historical context, disclosure of the phenomenon of mutual understanding between generations as a problem for socio-political and socio-psychological analysis.

Keywords: generation, Children, Parents, Grandparents, relations between generations, social dialogue, technology.

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF GROUP PROJECT’S IMPLEMENTATION IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Kalamazh V.O.

Group project activity in the process of learning a foreign language allows effectively form the readiness of future professionals to use a foreign language in professional activity, promotes development of individual and professional students’ qualities, develops self-management skills and self-organization of educational and cognitive activity. However, without appropriate pedagogical, psychological, methodological and organizational support of this process, real effectiveness of GPA cannot meet the expectations due to the emergence of serious motivation (social loafing, free riding, conflict), intellectual (group think, escalation of commitment, transparency illusion, common information effect) and coordination costs (group size, task interdependence, heterogeneity). Moreover, the author listed basic problems in implementation of a group project activity as following: additional time expenses, additional competencies for organization of GPA, evaluation of process and product, evaluation of individual as well as group learning, decreasing of motivation of diligent students, criteria of evaluation and grading. Thus, the article points out that an instructor of a foreign language should have several additional competencies for the effective use of a group project activity method. Such competencies include group dynamic’s management skills and skills of management of socio-psychological interaction, skills of students’ motivation in GPA, skills of organization of group work and planning, GPA control skills, reflexive analysis, assistance in metacognitive students’ development, professional development skills. The study showed that psycho-pedagogical conditions of GPA’s effectiveness in the process of learning a foreign language have to consist of such components as: development of instructors and students readiness for implementation and participation in GPA; formation of a system of relative competencies of instructors and necessary knowledge of students about peculiarities of project activity and group work; students’ motivation for GPA development; consideration of peculiarities of group dynamics and development of positive interaction during setting project groups; provision of reflexion during each stage of GPA; consideration of the role of metacognitive students’ skills in the process of GPA; development of professional direction of students.

Keywords: group project activity, professional significant competencies, project thinking, joint activity.

The Illusion of Knowing as Metacognitive Monitoring Error of the Educational Activity

Kalamazh V.O., Avgustiuk M.M.

Metacognitive monitoring as regulatory aspect of metacognition takes one of the main places among metacognitive processes in the educational activity and is essential for the effectiveness of educational activities allowing the subjects to track the processes and the results of any cognitive problem and thus to assess and adjust their own knowledge. The concept of the illusion of knowing is used to refer to differences between the individual subjective perceptions of the correctness of understanding or remembering information and actual progress of cognitive goals. The study of the functioning of the illusion of knowing in metacognitive monitoring and its influence on the effectiveness of educational activity is studied by А. Wilkinson, А. Glenberg, D. Eakin, W. Epstein, А. Коriat, J. Metcalfe, L. Narens, Т. Nelson, L. Reder, and others. The paper highlights the illusion of knowing regarded as metacognitive monitoring error resulting from subjective overconfidence in knowing that does not meet the objective success of task performance. We analyze the role of the illusion of knowing in the productivity of educational activity. In particular, we explain the reasons and mechanisms of the illusion of knowing, its negative consequences in the educational activity of students, outline the possible ways of the annihilation of the negative influence of the illusion of knowing on the effectiveness of educational activity.

Keywords: illusion of knowing, illusory knowledge, metacognitive monitoring, educational activity, negative influence.

EMOTIONALLY-PSYCHICAL STATES OF PERSONALITY WITH FEATURES OF SOUND PRONUNCIATION

Kalmykova L.

Scientific problem and research actuality. Development of personality that has features of sound pronunciationis the issue of the day of modern psychology. For persons with the features of sound pronunciationthe perceptual aspect of commonunication that is mainly sent to perception andmutual understanding partnrs each other is mionectic. Anemotional constituent of internal picture of wrong sound pronunciation is display of action of mechanisms that provide control after the degree of adaptation of personality to thepresent situation. She is determined by that, as far as aconcrete situation allows to realize the vital values ofpersonality, answers satisfaction of her necessities. As a program of adaptive behavior the internal picture of deviationis formed under act of the valued formations of personality, that play a key role her becoming, including at speech deviation. A research aim consists in determination and ground of complex of optimal methods of diagnostics of sound pronunciation and emotionally-psychical states and directions thempsychological prophylaxis and correction. Organization of research consisted in creation of theprogrammatic-methodical providing and envisaged logical stage-by-stage structurally. For gaining end and realizationof the put tasks of research was drawn on the complex of psychodiagnostic methodologies, that maximallyidentifies the semantic construction of the emotionally-psychical states of persons with the features of sound pronunciation in general totality of children of mid childhood. Research results. Analysing data of speech solicitations of this group of junior schoolchildren on methodology "Scale ofestimation of speech solicitations", we got data that testifythat the students of 3-4th classes are anymore adjusted on the correction of broadcasting (41,2%) than students of 1-2th classes (28,6 %), level of s peech solicitations of students 8 - 10 years considerably higher. The got results are substantially complemented by data of questionnaire Erickson for the estimation of communicative speech skills, adapted V. Kalyagin and L. Matsko. Conducting monitoring of results of questioning on this scale, by us were the following is educed: to put 6-7 years (1 class) anymore worry for the own broadcasting (55,8 %) never the less motivation to the correction of sound pronunciation for them stillmionectic. The schoolchildren of 2th class anymore worry from the problems of commonunication (35,9%) abolition from the students of 3-4th classes. These children do not have the confidence. Basic in empiric research methodologies became "House. Tree. Man" and "Non-existent animal". Analysing the pictures of children, we came to the conclusions, that on the first place for them is safety and success, as almost all without anexception began the first to draw a house. Brighter all for thechildren of midchildhood negativism, aggressiveness and conflict, shows up with limitation of sound pronunciation. Especially it is brightly expressed for the students of 3-4th classes. It grounds to us to consider that such expression of feelingsis the consequence of wrong sound pronunciation of data of investigated, that in turn interferes with such students to be the valuable members of communication in a class and out of school.

Keywords: emotions, emotionally-psychical states, broadcasting, звуковимова, features of звуковимови.

CONNECTION OF EMOTIONALLY-TENSOR CONDITIONS WITH A VALUABLE CONFLICTNESS OF THE PERSON

Krasilnikov I. A.

In given clause results of empirical research of emotionally- tensor conditions of the person at experience of a valuable conflictness are presented. The analysis of connection of personal conditions disturbing of some with various ambivalent values is considered. The phenomenology of emotional conditions of the person which accompany with a conflictness of valuable sphere is described. It is emphasized, that frustration values in private human life, unlike other values, has certain emotional specificity. In clause the accent is done, that value-semantic formations represent the basis of motivational sphere of the person and define a vital orientation of the subject; blocking of realization of the major vital values leads to system emotional reaction of the person, occurrence of a special psychological condition which is designated by concept «a valuable intrapersonal conflictness». As a result of empirical research had been allocated group of values at which ambivalence, essential shift aside increases in a level tensor personal conditions is marked. This group includes such conflictness values, as confidence myself, material-provided life, aspiration to higher achievements, love. It is emphasized, that the high level of unsolvability of a valuable conflictness causes a high level emotional tensor. In the process of mental development man goes through certain stages, between which occurs a qualitative change of consciousness and life values, meanings. These transitional conflict conditions are accompanied by value-semantic reconstruction: previous values can not ensure development, and new values subjectively or objectively unattainable. Value conflicts can significantly affect the mental state of the person may hinder the development of mature personalities. Therefore, for a developmental psychology research influence inner conflicts of value sphere of personality on the psychological state is very important.

Keywords: emotionally-tensor conditions, a ambivalence-valuable conflictness, feeling

FEATURES OF INDIVIDUAL EMPLOYEES’ HElPLESSNESS OF PENAL SYSTEM WITH VIOLATION OF DISCIPLINE

Kushnirova T., Panasiuk A.

The treated problem of the article is the connection of personal helplessness with official discipline violations by criminal-executive system staff. Personal helplessness is considered as a system characteristic of a subject which is the unity of certain personal peculiarities appearing in activity as its success decrease, passiveness in behavior and troubles in relations with surrounding people. Personal helplessness can be one of the causes of official discipline violations by criminal-executive system staff with a higher level of personal helplessness than by staff who have independence indications. Founding on empirical data the role of personal helplessness in formation of official discipline violations by criminal-executive staff is determined. The personal peculiarities of the staff with personal helplessness indications having official discipline violations are revealed.

Keywords: personal helplessness, independence, professional activity, criminal-executive system staff, official discipline violations.

THE PARTICULAR QUALITIES OF RELATIONSHIP OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND INTERPERSONAL INTERACTION OF BOYS

Lyasch O. 

Available research status in the field of emotional intelligence suggests that this phenomenon has become one of the most widely discussed issues in the psychology of personality. However, the general theoretical definition of the essence of emotional intelligence is still far from complete. Differences on grounds of genders in emotional intelligence and its impact on interpersonal interaction as one of the important aspects of vital activity of pre-adolescent person remains a matter of contention. The purpose of the article is to carry out the empirical analysis of the gender-specific impact of emotional intelligence on the interpersonal interaction in pre-adolescent age. To achieve this goal, we used the theoretical analysis of the literature on the research problem and the following methods: a questionnaire Emin D.V Lyusin and methodology "Diagnosis of personal aggression and conflict" (E.P. Ilin, P.A. Kovalov). The article considers the problem of the study of emotional intelligence in young men and its impact on interpersonal interaction. The empirical research conducted compared gender differences of emotional intelligence. A general indicator of emotional intelligence shows that the level of boys emotional intelligence is slightly higher than girls. However, we have not found significant gender differences in the structure of emotional intelligence. It is proved that girls are better developed interpersonal intelligence, while young men - intrapersonal one. The results confirmed the impact of emotional intelligence on the boys relationships with others. In general, we investigated what women have a slightly higher level of conflict, than boys. We obtained significant differences in boys only at the level of "temper". The importance of intrapersonal emotional intelligence for interpersonal relationships is proved. The overall level of conflict has a negative correlation in boys and girls with the management of their own emotions, control of emotions and the general level of emotional intelligence. Young men with a high level of intrapersonal emotional intelligence is less conflict. The girls’ temper negatively correlates with understanding the thoughts, managing their own emotions, understanding emotion, managing the emotion and general indicator of emotional intelligence. So, basis of the study, we see that the interpersonal emotional intelligence is better developed in girls, while intrapersonal is better developed in boys. The correlation analysis shows that intrapersonal emotional intelligence has a greater impact on the personality conflict, particularly on interpersonal relationships.

Keywords: emotional intelligence, intrapersonal emotional intelligence, interpersonal emotional intelligence, boys, girls, interpersonal interaction, differences.

DETERMINANTS AND MECHANISMS OF PEDAGOGICAL SKILLS DEVELOPMENT

O.V. Matlasevych 

In the article the major determinants and mechanisms of pedagogical skills development are researched with an application of theoretical analysis. The main factors of pedagogical skills are as follows: operational-activity (inclusion in pedagogical activity; interaction with the educational environment; mastering the methodology of teaching (knowledge, skills and abilities), etc.), social (competitiveness, competition, identification, cooperation, social support, social approval ( appreciation), etc.), personal values (motivation, reflection, personal freedom, the development of cognitive and metacognitive skills, creative approach to problem solving, ethics, etc.), spiritual (awareness of their vocation (mission); internal dialogue; self-sacrifice, conscience, etc.). It was revealed that internal dialogue with oneself, metacognitive and reflexive processes can ensure the management of one’s own abilities, while conscience and moral values make it possible to assess and control pedagogical skills. The above mentioned factors were joined in two groups such as reactive, which include operational-activity and social factors, and proactive, which are made up of personal-values and spiritual ones. The development of pedagogical skills under the influence of reactive factors becomes a movement "from the outside" when the external circumstances have to change before the man and his abilities do. The development of skills influenced by proactive factors is a change "inside out" which means one’s changing attitudes towards themselves and their activities that, consequently, leads to the change of skill and the activity itself. Among the mechanisms of pedagogical skills development the regulation of values, reflection and inner dialogue were identified. The inclusion of the value regultion in the development of skills leads to the integration of intra individual (philosophical, character, etc.) peculiarities into spiritual value categories that is followed with the teacher's ability to self-develop. These factors and mechanisms can be considered when planning and developing programmes of pedagogical skills transformations, in efficient pedagogical decision making process, etc.

Keywords: determination, activity, spirituality, personality, pedagogical skills, reflection, development.

DYNAMICS OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL IDENTITY OF THE FUTURE SOCIAL WORKER

Spivak D. V.

This article describes and characterizes the results of empirical research of features of professional identity of students in higher education with specialty of «social work». Presented theoretical analysis of modern studies of domestic psychologists with issues of professional identity of students of higher educational institutions. The psychological understanding of the phenomenon of «professional identity». The dynamic development of the professional identity of future social workers during their training in high school by parameters of relevance and significance. Describing the results of empirical studies of the dynamics of the relevance of professional identity of future social workers emphasize that during the first three years of study, statistically there are no significant differences between quantitative data available. However, no statistically significant differences found between quantitative data of 4-th cource of bachelor's and masters degrees. Instead were statistically significant differences between all degrees in general. In addition, it was found that professional identity is relevant for almost half of the students of the 1st, 2nd, 3rd courses of bachelor`s degree. Compared with students of 1-3 th courses, the number of 4-th cource and masters, who marked the relevance of professional identity, is greater by almost half.

Keywords: professional identity, development, relevance, importance, dynamics, future of social worker, students.

THE DEVELOPMENT OF THE STUDENTS’ COGNITIVE POSSIBILITIES DURING THE DIFFERENTIATED FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Kharzhevska O. M.

The development of specialist’s personality is viewed in his cultural environment where he gains knowledge and communicative experience according to his abilities and conditions of study. The qualified engineer must have formed cognitive possibilities and professional awareness which provide him with self-determination of problem tackling, modeling of the profession-oriented tasks and arrival on correctly planned decisions. The knowledge of foreign language promotes professional and communicative competence thus making him highly competitive to stand the test of modern labour market. The academic education objective is to provide high level of foreign language teaching methods. Personality-oriented and communicative approaches in the process of differentiated foreign language teaching allows to cover the syllabi, taking into consideration student’s background and thus awakes his motivation reserves. The problem of conceptual component of multilevel teaching technology improves the effectiveness of foreign language mastering by the students of engineering specialties, develops their language cognitive and professional motivation. The socio-cultural and communicative personal competencies are enhanced. The multilevel teaching encourages the intermediate students, proposes the variety of vocabulary and grammar tasks to the students of upper-intermediate and advanced level. The favorable psychological climate of the group appeals to positive attitude to the process of community language learning, the capability of team-work, flexibility and adaptation, critical thinking, self-resolution and initiative. The role of a teacher is not the dominant one, but he becomes the co-communicator and the participant of the discussions and the role-plays, the atmosphere does not make pressure on the learners, and thus, the inner foreign language motivation increases. The sense of dignity arises and the results achieved in the process of study stimulate future professional activity as well as cultural and communicative competencies. Organizing academic and cognitive engineering students’ activity we should keep in mind that they are keen on technically-scientific knowledge, and the teacher must create professionally-oriented problem tasks which are of great practical value for them, thus drawing their attention to the formation and development of professional vocabulary. The development of integrated-communicative and learning-cognitive model of foreign language teaching directed to investigate the language cognitive processes among the students of engineering specialties can be suggested as the aim of future research.

Keywords: cognitive processes, communicative competencies, professional motivation, intercultural skills, multilevel teaching.

FORMATION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AT PRESCHOOL AGE AS A PRECONDITION FOR IT’S DEVELOPMENT OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS

SHPAK M. M. 

The article deals with the age preconditions of the development of emotional intelligence of elementary school pupils. The peculiarities of emotional development of preschool children are theoretically grounded. Emotional experiences of preschoolers related primarily with the relationship with relatives (parents, tutor, friends). A child takes possession of the «language» of emotions and feelings at this age. They learn through facial expressions, gestures, movements to express their feelings. In this case, children are increasingly able to describe their emotional state in verbal form. A level of the development of emotional intelligence of preschoolers is empirically determined. It is found that the lowest (55,9%) and an average (34,8%) level of emotional intelligence dominated among most preschool children. They cannot good enough identify emotions by expressive signs of it’s disclosure, they also cannot effectively manage their emotional state, control demonstration of emotions, especially negative. The least (9,3%) children with high levels of emotional intelligence are found. These children differ from other by a well developed ability to understand the emotions and the ability to behave appropriately in social environment. They show a high level of readiness to take into account the emotional state of another person, emphatically regard to them. Thus, at preschool age occurs the formation of emotional intelligence related with the socialization of children, resulting in emotional orientation of the child more on people than on specific objects or things. At this age develops the ability of the child to emotional decentration, empathy, compassion, sympathy that ensuring the development of interpersonal emotional intelligence.

Keywords: emotional intelligence, preconditions, formation, development, preschool age, elementary school pupils.

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF PROFESSIONALISM OF HEADMASTERS OF COMPREHENSIVE EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Shuldyk A.V.

The article tells about the essence and structure of professionalism and about social and psychological factors of professionalism of managers of secondary schools.Were singled out such structural components of professionalism. Cognitive (lat. cognitio - knowledge, cognition) component of professionalism of managers of secondary schools – a system of professional knowledge about management activities of heads of secondary schools. Motivational-value component of professionalism – is prompting the head of secondary schools for professional work, positive attitude and desire to develop their professionalism in management. This is high level of preparedness manager for management activities, interest in it. This is professional position, goals, professional values, calling for administrative activity, social activity, social optimism and more. Operational and technological component of the professionalism of managers of secondary schools – a combination of skills, methods of action, techniques and technologies for the development of professionalism. This is managerial skills to analyze, plan, predict, and control the activities of the educational institution. We investigated the factors that belong to the micro level (gender, age, experience of management activities) and influencing the development of the above-mentioned structural components of professionalism of managers. Described restriction managers of different gender, age and work experience in a managerial position which inhibit the development of professionalism of managers. It is established that components of professionalism of managers should take into account their age. The most productive for the development of professionalism of managers was age from 41 to 50 years. It should be gender differences in management, which depend on the effectiveness of this activity. The development of professionalism of women managers positively affect such properties as communication skills, depth of experience, tendency to serial control, diligence in performing the tasks, including reproduction. And for the development of professionalism of managers-men to consider them non-standard thinking, creativity in making decisions and solving problems of logic. Experience of management activities from 6 to 15 years most effectively influence the development of professionalism. After 20 years of experience reduced expression of the basic components of professionalism of managers.

Keywords: professionalism, factors of professionalism of managers of secondary schools, limiting the development of professionalism.

№23/2013

Завантажити збірник одним файлом

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИКЛАДАННЯ РЕЛІГІЇ В ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ

Артерчук Т.О.

У статті проаналізовані такі основні принципи викладання предмету «релігія» у закладах загальної середньої освіти ФРН як конфесійність, добровільність, обов’язковість, професіоналізм та невтручання держави у зміст навчальної дисципліни. Автор спирається на проведене нею історико-педагогічне дослідження релігійного виховання в закладах загальної середньої освіти ФРН у другій половині ХХ – на початку ХХІ сторіччя.

В статье рассмотрены такие основные принципы препода- вания предмета «религия» в учреждениях общего среднего об- разования ФРГ как конфессиональность, добровольность, обяза- тельность, профессионализм и невмешательство государства в содержание учебной дисциплины. Автор опирается на прове- денное ею историко-педагогическое исследование религиозного воспитания в учреждениях общего среднего образования ФРГ во второй половине ХХ – в начале ХХІ столетия.

The article deals with such basic principles of teaching the subject of «religion» in institutions of secondary education in Germany as a denominationalism, voluntary, commitment, professionalism and noninterference in the content of the discipline. The author relіеs on her historical-educational research of religious education in secondary education institutions of Germany in the second part of the ХХ – at the beginning of the ХХІ sentury.

Ключові слова: релігійне виховання школярів, принципи релі- гійного виховання, освіта у ФРН, конфесійний урок релігії.


ДУХОВНІСТЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ЗРІЛОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

Бадражан А.Г.

Стаття присвячена актуальній проблемі формування духо- вності студентської молоді. Проаналізовано актуальність про- блеми, сучасні проблеми молоді, соціально-психологічні аспекти формування особистості молодої людини, представлені плани подальших теоретичних та емпіричних досліджень.

Статья посвящена актуальной проблеме формирования ду- ховности студенческой молодежи. Проанализировано актуаль- ность проблемы, современные проблемы молодежи, социаль- но-психологические аспекты формирования личности молодого человека, представлены планы последующих теоретических и эмпирических исследований.

The article is devoted to the important problem of the formation of spirituality of students. Topicality of the problem, modern problems of young people, social and psychological aspects of forming of the personality of young people are analysed, the prospects for further subsequent theoretical and empirical research are presented.

Ключові слова: духовність, криза, студентська молодь, зріла особистість.


ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ

Голубєв В.Ю.

У статті розкрито тему важливості духовно-морального виховання молоді на засадах християнського віровчення через засоби масової інформації; проаналізовано сучасний стан його здійснення в інформаційному просторі Рівненщини та подано ре- комендації щодо напрямків роботи з метою поліпшення існуючої ситуації у даній сфері.

В статье раскрыта тема важности духовно-нравственного воспитания молодежи на принципах християнского вероучения через средства массовой информации; проанализировано нынеш- нее состояние его реализации в информационном пространстве Ровенщины и подано рекомендации относительно направлений работы с целью улучшения существующей ситуации в данной сфере.

In this article we discuss the importance of educating young people on spiritual and moral principles which are based on teaching of Christianity and how it is represented in the mass media; we analyze its current situation in informational space of Rivne region and give the recommendations how to improve today's situation in this sphere.

Ключові слова: духовно-моральне виховання, християнська мораль, засоби масової інформації, Рівненщина.


ДУХОВНО-ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ

Горяна Л.Г.

 

У статті йдеться про шляхи профілактики адиктивної по- ведінки у молодіжному середовищі. Автор розкриває сутність виникнення поведінки, яка суперечить нормам суспільного жит- тя. Метою статті є звернення уваги педагогічних працівників різних категорій на духовно-ціннісне виховання молоді

В статье говорится о путях профилактики аддиктивного поведения в молодежной среде. Автор раскрывает сущность возникновения поведения, которая противоречит нормам обще- ственной жизни. Целью статьи является привлечение внимания педагогических работников различных категорий на духовно- ценностное воспитание молодежи.

The article deals with the ways of preventing addictive behavior among young people. The author reveals the essence of behavior that is contrary to the norms of society. The article aims to draw an attention of teachers of different categories to the spiritual and valuebased education of youth.

Ключові слова: адиктивна поведінка, девіантна поведінка, духовно-ціннісне виховання, наркозалежність.


ХРИСТИЯНСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЇ «МЕДИЧНА СЕСТРА» В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА США

Гусар Г. Й.

Стаття присвячена розгляду християнсько-психологічного аспекту становлення професії «медична сестра» в країнах Євро- пи та Сполучених Штатах Америки. Ця тема є актуальною для розвитку сестринської справи в Україні, яка з часу здобуття не- залежності взяла курс на відродження духовності, формування християнського світогляду і впровадження християнських прин- ципів в усіх сфери суспільної життєдіяльності, а також має на меті інтеграцію в європейський та світовий медичний простір.

В статье рассмотрен христианско-психологический аспект становления профессии «медицинская сестра» в странах Европы и США. Эта тема является актуальной для развития сестринско- го дела в Украине. После обретения независимости Украина взяла курс на возрождение духовности, формирование христианского мировоззрения и внедрения христианских принципов во всех сферах общественной жизнедеятельности, а также имеет целью инте- грацию в европейское и мировое медицинское пространство.

This article is dedicated to the issues of the Christian and psychological aspects of the formation of the profession of nurse inEurope and the United States of America. This topic is relevant for the development of nursing in Ukraine, as since independence of Ukraine has chosen to revive spirituality, and Christian faith formation, and implementation of Christian principles in all spheres of public life, and aims to integrate to the European and world medical community.

Ключові слова: медична сестра, пацієнт, етика, служіння, моральність, Флоренс Найтінгейл, Вірджинія Хендерсон, монас- тир, християнство.


ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ

Дяков І.В.

У статті висвітлюються окремі погляди Софії Русової на проблеми морального виховання на основі аналізу творчої спад- щини педагога.

В статье освещаются отдельные взгляды С.Русовой на проблемы нравственного воспитания на основе анализа твор- ческого наследия педагога.

The article focuses on some of S. Rusova’s views on the problems of moral development on the basis of analyses of the educator’s scientific works.

Ключові слова: мораль, моральність, моральне виховання, моральна поведінка, моральний досвід, родинне виховання, соці- альне виховання.


ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «ВИХОВАННЯ ХАРАКТЕРУ» В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ШКОЛІ

Жуковський В.М., Олішкевич С.В.

У статті проаналізовано поняття, мету, зміст, методи та засоби реалізації програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі. Розкрито актуальність її використання та географію поширення в школах США.

В статье проанализированы понятие, цели, содержание, методы и средства реализации программы «Воспитание характе- ра» в современной американской школе. Раскрыты актуальность ее использования и география распространения в школах США.

In this article the concept, purpose, contents, methods and means of the program «Character education» in modern American schools are analyzed. The importance and geography of its use in the schools of the USA is revealed.

Ключові слова: моральне виховання, програма «Виховання характеру», американська школа, засоби морального виховання.


ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ КОНФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У НІМЕЧЧИНІ В ЕПОХУ КАЙЗЕРСЬКОГО РЕЙХУ (1870-1914 роках)

Завальнюк А.Р.

У статті проаналізовано історичні передумови розвитку конфесійних навчальних закладів Німеччини в епоху Кайзерського рейху (1870–1914 роках), висвітлено зростання соціально-еконо- мічних протиріч у державі через стрімкий розвиток буржуазії та зубожіння населення, загальну емансипацію та секуляризацію суспільства, гостру міжпартійну та міжцерковну боротьбу за здійснення контролю над системою освіти країни.

тия конфессиональных учебных заведений Германии в эпоху Кайзерского рейха (1870–1914 гг.): рост социально-экономических противоречий в государстве из-за стремительного развития бур- жуазии и обнищания населения, общую эмансипацию и секуляриза- цию общества, острую межпартийную и межцерковную борьбу за право осуществления контроля над системой образования страны.

This article is devoted to the historical prerequisites of the development of the confessional educational institutions in Germany over the Kaiser period (1870-1914), namely the growth of the social and economic contradictions in the country due to the rapid development of the bourgeoisie and at the same time the poverty of the populace, general emancipation and secularization of the society, sharp struggle among parties and churches for implementation a control over the educational system of the country.

Ключові слова: конфесійні школи, міжконфесійні школи, вчи- телі, служителі церкви, католицька освіта, євангельська освіта, соціально-економічні протиріччя.


ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ХРИСТИЯНСЬКИХ КОЛЕДЖАХ США (НА ПРИКЛАДІ ЗАКЛАДІВ Н.-Л. ЦИНЦЕНДОРФА)

Завальнюк В.В.

У статті розглядаються організаційно-педагогічні та тео- ретико-методологічні засади функціонування християнських ко- леджів Н.-Л. Цинцендорфа на сучасному етапі в США, форми та методи впровадження християнського виховання у цих закладах.

В статье рассматривается организационно-педагогические и теоретико-методологические основы функционирования хрис- тианских колледжей Н.-Л. Цинцендорфа на современном этапе в США, формы и методы внедрения христианского воспитания в этих заведениях.

This article is devoted to the organizational and pedagogical, theoretical and methodological fundamentals of the N. L. Zinzendorf’s Christian schools in the USA at the present stage. Forms and methods of the introduction of the Christian upbringing in these institutions are investigated.

Ключові слова: школи Цинцендорфа, навчально-виховний процес, християнські школи, загальнохристиянські цінності, християнське виховання.

№19/2012

Завантажити збірник одним файлом

Волошина В. О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р. В.
Волошина В.О., аспірант, викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін, науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету «Острозька академія». Джонсон Ф.У., доктор філософії, доцент кафедри психології Стокгольмського університету, завідувач Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології Національного університету «Острозька академія». Каламаж Р.В., доктор психологічних наук, проректор з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія».

У даній статті здійснений огляд окремих видів метапам‘яттєвих суджень та когнітивних процесів, що лежать в їх основі. Автори зосереджують свою увагу на експериментальному вивченні суджень про легкість вивчення (EOL), миттєвих (iJOL)та відкладених суджень про вивчене (dJOL). У статті викладено результати експериментального дослідження когнітивних процесів, що є основою метапам’яттєвих суджень, з використанням наступних експериментальних змінних: обумовленість часом, прогностична валідність метапам’яттєвих суджень, внутрішньокореляційний зв'язок між метапам’яттєвими судженнями.

Метапам’яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛЬНОГО ОБРАЗУ ОСОБИСТОСТІ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Александровська В. М. 

У статті розглядається ідеальний образ та його взаємозв’язок з ідеальним, відокремлюється у філо- софії та науці дефініція ідеального і ідеального образу, прикладний характер та його соціальні функції, соціальна природа.

В статье рассматривается идеальный образ и его связь с идеальным, определение в философии и на- уке идеального и идеального образа, прикладной характер и его социальные функции и социокультурная природа.

This article considers ideal model and its relations to ideal, differ in the philosophy and science definition of the ideal and ideal of model, applied character and its social functions and social nature.

Ключові слова: ідея, ідеал, ідеальне, ідеальний образ

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК ОБ’ЄКТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Бандура Ю. Б.

У статті розглядаються проблеми неоднозначних поглядів на поняття “компетентність”. Визначено зміст професійної компетентності викладача іноземних мов вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) та її компонентів у психолого-педагогічних дослідженнях.

В статье рассматриваются проблемы неоднозначных взглядов на понятие “компетентность”. Определено содержание профессиональной компетентности преподавателя иностранных языков высших военных учебных заведений (ВВУЗ) и ее компонентов в психолого-педагогических исследованиях.

The article describes various views to the understanding of such notion as “competency”. The essence of professional competence of the teacher of foreign languages who work in the higher military educational establishments (VVUZ) and its components in psychology-pedagogical researches are defined.

Ключові слова: атрибуція успіху, інтернальний (екстернальний) тип особистості, програма розви- вального впливу, відповідальність.

РОЛЬ ЧИННИКА ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ ТА РУХЛИВИХ ІГОР У ФОРМУВАННІ ПЕРВИННИХ НАВИЧОК ТЕХНІКИ ТЕНІСУ ТА ВІДЧУТТЯ М’ЯЧА У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Білюк С. П. 

У зв’язку зі значним поширенням у світі зацікавленості до тенісу як унікальної форми прояву й удоско- налення особистості у спорті, у статті розглядаються особливості заохочення до гри дітей молодшого віку. У роботі обґрунтована необхідність удосконалення методики навчання відповідно до сучасних іннова- ційних технологій професійного та аматорського тенісу. Описана колишня радянська система тренувань, на основі висновків запропонована розроблена авторська методика занять гри міні-тенісу для дітей мо- лодшого шкільного віку із використанням нового інвентарю, що підвищує, на думку автора, ефективність засвоєння навичок гри та розвиває відчуття м’яча у дітей.

В связи со значительным расширением в мире интереса к теннису как уникальной форме проявления и усовершенствования личности в спорте, в статье рассматриваются особенности привлечения к игре детей младшего возраста. В работе обосновывается необходимость усовершенствования методики обу- чения в соответствии с современными инновационными технологиями профессионального и любительско- го тенниса. Автор, осуществляет описание бывшей советской системы тренировок, и на основе выводов предлагает разработанную авторскую методику занятий игры мини-теннису для детей младшего школь- ного возраста с использованием нового инвентаря, что повышает, по мнению автора, эффективность усвоения навыков игры и развивает чувство мяча в детей.

Considering the fact that the interest towards tennis as the unique ability to show oneself and improve personality in sport is gradually rising, the article examines peculiarities of encouragement for young people to play the game. In the paragraph was substantiated the necessity for improvement in teaching techniques according to modern innovative technologies for professional and amateur tennis. Author provides a description of the former Soviet system of training, and based on the findings of authors offer methods classes playing in mini-tennis for primary school children using new equipment that improves on the author’s opinion, the effectiveness of learning skills and develops a sense of playing ball in children.

Ключові слова: міні-теніс, інноваційні технології, рольова позиція тренера, відчуття м’яча.

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Бобришева Н. М. 

У статті розглядаються методи використання Інтернет-Ресурсів у формуванні комунікативної ком- петенції студентів морських спеціальностей.

В статье рассматриваются методы использования Интернет-Ресурсов для формирования коммуни- кативной компетенции студентов морских специальностей.

The author analyzes Internet resources that can be used for developing communicative competence of marine cadets.

Ключові слова: інформаційні технології, Інтернет-ресурси, комунікативна компетенція.

ЛЕКЦІЙНЕ ЗАНЯТТЯ У СИСТЕМІ ПРАВОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Будас А. П.

У статті аналізуються переваги і недоліки лекційної форми навчання, застосування проблемних тех- нологій у навчанні правознавства. Досліджуються шляхи удосконалення лекційних занять та пропону- ються методичні рекомендації щодо підготовки і проведення лекцій з правознавства для студентів еко- номічних спеціальностей. Приділяється увага особливостям і структурі проблемної лекції з паузами як ефективному засобу формування пізнавальної самостійності студентів на заняттях з правознавства.

В статье анализируются преимущества и недостатки лекционной формы обучения, применение проблемных технологий в обучении правоведения. Исследуются пути совершенствования лекционных за- нятий и предлагаются методические рекомендации по подготовке и проведению лекций по правоведению для студентов экономических специальностей. Уделяется внимание особенностям и структуре проблем- ной лекции с паузами как эффективному средству формирования познавательной самостоятельности студентов на занятиях по правоведению.

Advantages and disadvantages of lecturing form of education, the use of problematic technologies while teaching the science of law have been analyzed in the article. The author has been investigating the ways of improving the lectures and offers the methodological guide to the preparation and carrying out of the lectures on the science of law for the students majoring in economics. Peculiarities and structure of the problematic lecture with deliberately made pauses have been at the centre of our attention as an effective forming method of students’ self education while studying the science of law.

Ключові слова: лекція, традиційна лекція, інтерактивна лекція, проблемне питання, проблемна ситуація, лекція з паузами.

ПРОБЛЕМАТИЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ПИСЕМНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Василенко Т. П. 

У статті досліджується проблема визначення компонентного складу перекладацької компетенції, по- дається визначення і детальна характеристика складових англомовної лексичної перекладацької компе- тенції у писемному перекладі та її компонентів.

В статье исследуется проблематика определения компонентного состава переводческой компетен- ции, дается определение и детальная характеристика составных англоязычной лексической переводчес- кой компетенции в письменном переводе и ее компонентов.

In the article the problem of the component structure of the translation competence is investigated, the definition and the detailed description of the English lexical competence in the written translation and its components are given.

Ключові слова: писемний переклад, перекладацька компетенція, складові англомовної лексичної пере- кладацької компетенції у писемному перекладі.

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Вербець В. В

У статті аналізуються теоретико-методологічні та організаційно-методичні проблеми створення та упровадження соціально-педагогічного моніторингу в навчально-виховний процес ВНЗ. Репрезенту- ються основні тенденції освітнього процесу, аналізуються основні проблеми, бар’єри та негаразди щодо реалізації інтелектуального потенціалу особистості в складних умовах сьогодення.

В статье анализируются теоретические, методологические, организационные и методические проблемы создания и внедрения социально-педагогического мониторинга в учебно-воспитательный про- цесс ВУЗ. Представляются основные тенденции образовательного процесса, анализируются основные проблемы, барьеры и трудности реализации интеллектуального потенциала индивида в сложных условиях действительности.

Theoretical and methodological as well as organizational problems of creating and implementing sociopedagogical monitoring in the educational process of higher educational institutions have been analyzed in the article. The major trends of educational process are represented; the main problems, obstacles and difficulties in order to implement the intellectual potential of the personality in difficult conditions nowadays have been analyzed.

Ключові слова: освіта, моніторинг, студентська молодь, професійно-кваліфікаційний портрет викла- дача, показники, параметри.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З КОРЕКЦІЇ КОГНІТИВНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Войцеховська О. В.

У статті розглянуто основні теоретичні положення корекційної роботи з когнітивного розвитку молодших школярів. Закцентовано увагу на технології предметно-орієнтованого тренінгу з урахуванням особливостей навчальної дисципліни, її змісту й методів викладання. Обґрунтовано зміст корекційної ро- боти з урахуванням співвідношення інваріантного іваріативного у когнітивному розвитку.

В статье рассмотрено основные теоретические положения коррекционной работы по когнитивному развитию младших школьников. Внимание акцентируется на технологии предметно-ориентированного тренинга с учетом особенностей учебной дисциплины, ее содержания и методов преподавания. Обосно- вано содержание коррекционной работы с учетом соотношения инвариантного и вариативного в когни- тивном развитии.

The article reviews the basic theoretical principles of corrective work on cognitive development of younger students. Is emphasized on the technology of object-oriented training in view for the discipline, its content and teaching methods. Economic substance corrective work considering the ratio of invariant ivariatyvnoho in cognitive development.

Ключові слова:технології розвиваючого навчання, розвиваючі роботи, навчальний розвиток, серіація, предметно-орієнтований тренінг, когнітивний розвиток.

ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ТА МЕТАПАМ’ЯТЬ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМАТИКИ

Волошина В. О. 

У статті проведено теоретичний огляд найбільш дискурсивних питань досліджень пам’яті та метапам’яті в контексті інтерференційної теорії. Здійснено аналіз поняття інтерференції та виокрем- лені основні причини виникнення цього явища, обґрунтувавши що пам’ять та метапам’ять по-різному реагують на нього. Таким чином, коли люди перебувають в умовах інтерференції, їх пам’ять і метапам’ять зазнають невдачі, і вони не можуть контролювати процес запам’ятовування в правильному напрямку, оскільки вони не можуть передбачити вплив інтерференції на їх пам’ять об’єктивно. Запропоновано пер- спективні завдання майбутнього експериментального дослідження

В данной работе сделан теоретический обзор наиболее дискурсивных вопросов исследований памяти и метапамяти в контексте интерференционной теории. Проведён анализ понятия интерференции и выделены основные причины возникновения данного явления, сделав обоснование того, что память и метапамять по- разному реагируют на него. Таким образом, когда люди находятся в условиях интерференции, их память и метапамять терпят неудачу, и они не могут контролировать процесс запоминания в правильном направле- нии, поскольку они не могут предсказать влияние интерференции на их память объективно. Как итог этой статьи, автор предлагает перспективные цели будущего экспериментального исследования.

In the present paper, we made theoretical overview of the most discursive issues of memory and metamemory research with regard to interference theory. The authors conducted an analysis of the interference and highlighted the main causes of this phenomenon and to substantiate that memory and metamemory react differently to it. Thus, when people are under condition of interference, their memory and metamemory possibilities fail, and they cannot control the process of remembering in the correct way as they cannot predict the effect of interference on their memory objectively. As sum of this article, author proposes perspective aims of future experiment.

Ключові слова:пам’ять, інтерференція, метапам’ять, судження метапам’яті.

СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ З РІЗНИМИ ЗАХИСНИМИ МЕХАНІЗМАМИ ОСОБИСТОСТІ

Волошинська Л. В

У статті представлено результати емпіричного дослідження зв’язку захисних механізмів та ставлен- ня до здоров’я особистості. Показана роль механізмів психологічного захисту особистості у формуванні позитивного ставлення до здоров’я.

В статье представлены результаты эмпирического исследования связи защитных механизмов психо- логической защиты в формировании положительного отношения к здоровью.

In this article we present the results of an empirical study on the relationship of protective defense mechanisms in the formation of positive attitudes towards health.

Ключові слова: механізми психологічного захисту, ставлення до здоров’я.

ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА БЛИЗЬКИХ ДОРОСЛИХ ДО ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТІ: СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ У МІЖПОКОЛІННОМУ ПОРІВНЯННІ

Галичанська А. В.

У статті розглянуто готовність підлітків та членів їх сімей до узгодженої або неузгодженої між- поколінної взаємодії. Поєднання тактик й стратегій конфліктної поведінки членів родини створює своєрідну спільну сімейну стратегію поведінки в конфлікті, яка, зберігаючи свою конфігурацію протягом три- валого часу, постає як сімейний стиль ведення неузгодженої конфліктної взаємодії.

Статья посвящена эмпирическому исследованию проблемы готовности подростков и членов их се- мей к согласованному межпоколенному взаимодействию. Совокупность тактик и стратегий конфлик- тного поведения членов семьи порождает своеобразную общую семейную стратегию поведения во вре- мя конфликта, которая сохраняя свою конфигурацию на протяжении длительного времени становится семейным стилем поведения несогласованного конфликтного взаимодействия.

The article contains methodological, and empirical research of the influence of family traditions on intergenerational relations character in “the teenager-close adults” system in families with different traditional experience. The author has revealed that conflictness among teenagers during interaction with a family members is realized through the prism of a teenage standard conflictness as a factor of formation of his/her personality in the interaction with adults, and also in a social situation of a teenager development which in the above-mentioned aspect determines this conflictness

Ключові слова: конфліктна ситуація, підлітки, сімейний стиль.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.