ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ОСНОВА ТА МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

  • Mariia Kazanzhy
Ключові слова: адаптація, сфери фасилятивності, фасилятивний потенціал, тренінг, динамічна модель фасилятивності

Анотація

За результатами теоретико-методологічного пошуку шляхів та методів ефективної адаптації іноземних студентів установлено, що в сучасних соціальних і геополітичних умовах проблема адаптації досить актуальна, її вирішення потребує аналізу відкритих питань, що виникають у процесі входження особистості в нове соціокультурне середовище та діяльність, створення відповідного діагностичного інструментарію, використання тренінгових технологій, специфічної організації навчально-виховного процесу тощо та загалом комплексного підходу задля ефективності адаптивних впливів. Реалізація адаптивних впливів з опорою на фасилятивний потенціал особистості та соціального середовища, створену динамічну модель фасилятивності з урахуванням адаптивної грані загальної функції фасилітації дає змогу ефективно адаптувати людину як із застосуванням активних формувальних впливів, так і шляхом створення відповідних умов задля розвитку адаптивних можливостей студентів-іноземців. Тож мета статті – апробувати застосування динамічної моделі фасилітації задля ефективної адаптації студентів. Як основні методи вимірювання використано «Тест-опитувальник фасилятивного потенціалу особистості», «Методику дослідження смислової мотивації допомоги», «Методику діагностики індивідуальних відмінностей фасилятивності особистості за сферами прояву» (М. Й. Казанжи) та «Шкалу соціально-психологічної адаптованості» (К. Роджерс, Р. Даймонд, адаптація А. К. Осницького).
Проведена тренінгова робота містила елементи подолання «мовного бар’єру», входження в студентське середовище, засвоєння основних норм нового соціокультурного оточення та діяльності, залучення до процесу адаптації першокурсників студентів-іноземців старших курсів, формування стійкого позитивного ставлення до майбутньої професії тощо. Адаптація студентів іноземців відбувалася з опорою на створену динамічну модель фасилятивності, що містила вияв інтенційності фасилітатора та фасилітованого, актуалізацію всіх складників фасилятивного потенціалу особистості, задіяність відповідного потенціалу середовища, прояв фасилятивності в певній сфері життєдіяльності або їх сукупності, вплив специфіки сфери прояву фасилятивності на перебіг процесу фасилітації, відображення різних граней загальної функції фасилятивності, а також вплив особистісних особливостей і специфіки ситуативних чинників.
Перевірка дієвості розробленого тренінгу передбачала вимірювання соціально-психологічної адаптованості до та після формувальних впливів, а також вимірювання фасилятивних якостей. Статистична достовірність змін, підтверджувана обчисленням критерію Стьюдента для залежних і незалежних вибірок, засвідчила дієвість тренінгу з реалізації завдання ефективної адаптації студентів-іноземців.

Опубліковано
2020-04-29