КЛАСИФІКУЮЧА КАТЕГОРІЯ РОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІНШИХ РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ: ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МОВАМ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Автор(и)

  • Dimona Amichba
  • Tetiana Klymenko
  • Olena Shkurko

Ключові слова:

граматична система, класифікуюча категорія роду, контрастивна лінгвістика, компоративістика

Анотація

У запропонованій статті окреслюються проблеми, з якими може зіткнутися викладач-словесник, що навчає нерідній мові студентів-іноземців. Граматика кожної мови є системою, але ця система, природно, є специфічною. Різні граматичні категорії мови, нетотожними є ті загальні значення, за якими протиставляються граматичні форми. Відомо, що при однаковій кількості форм у різних мовах їх значення можуть співвідноситися по-різному. Крім того, однорідні граматичні категорії можуть бути розподілені неоднаково між частинами мови. У ряді мов афіксальні морфеми, які виражають семантичний і синтаксичний елементи значень, об'єктивують не реляційні зв'язки до словоформи і всієї системи її форм як у флективних мовах – таких, як російська, українська, білоруська і т.п., а дериваційні. І тому, аналізуючи ті чи ті мови, дослідники описують не словозміну (в широкому сенсі цього поняття), а словотвір, оскільки саме до словотворчої системи залучені як іменна (іменник, прикметник, дієприкметник, числівник, займенник), так і дієслівна парадигми, в яких сформувалися «глибинна» морфолого-синтаксична система роду і форманти, що структурують лексико-семантичний компонент «жива // нежива природа.
Граматичні системи відрізняються не тільки граматичними значеннями, а й тим, як ці значення виражаються. Беручи до уваги всі ці особливості з'ясовується, що граматична система кожної мови виявляється глибоко своєрідною. Незважаючи на всі ці особливості і характеристики тих чи тих граматичних категорій в мовах різних систем, можемо стверджувати, що порівняти та зіставити можна будь-які з існуючих мов, оскільки в граматичній системі мов виявляються загальні риси, які дозволяють виробити принципи вивчення універсальних категорій. До таких універсалій слід віднести категорію роду, яка кваліфікується як морфолого-синтаксична категорія мови, яка реалізує свій потенціал в синтаксичних структурах. Проблема класифікуючої категорії роду в мовах різних граматичних систем безпосередньо пов'язана з вивченням як з точки зору компоративістики і контрастивної лінгвістики, так і з проблемами вивчення інтерферуючих факторів у мові.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-14

Як цитувати

Amichba, D., Klymenko, T., & Shkurko, O. (2022). КЛАСИФІКУЮЧА КАТЕГОРІЯ РОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ІНШИХ РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ: ДО ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ МОВАМ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія», (12(80), 74–79. вилучено із https://journals.oa.edu.ua/Philology/article/view/3356

Номер

Розділ

ФОНЕТИЧНА, ЛЕКСИЧНА ТА ГРАМАТИЧНА СИСТЕМИ МОВИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕНЬ