Етика публікацій

Головний редактор керується політиками редакційної ради журналу й радиться з іншими членами редакційної ради та рецензентами щодо рішення про публікацію.

Обов’язки редакторів:

мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
обстоювати свободу наукового самовираження.

Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається доки будь-які сумніви не дістануть остаточного з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

Обов’язки авторів:

переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
визначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.

Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд редакційній раді, автори погоджуються з тим, що їхня праця (у разі оприлюднення) буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

Обов’язки рецензентів:

повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки;
зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
бути об’єктивними й конструктивним у своїх відгуках.

Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редакційної ради рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

Конфлікт інтересів

Політику конфлікту інтересів було розроблено на основі рекомендацій Міжнародного комітету з етики наукових публікацій.

Для авторів

Від автора вимагається повне розголошення конфлікту інтересів під час підготовки та надсилання рукопису до журналу. Редактор журналу насамперед використовуватиме цю інформацію для своїх рішень щодо прийняття статті до публікації. Також редактор може ухвалити рішення не публікувати вашу статтю на підставі будь-якого оголошеного конфлікту. Ви можете заявити про конфлікт інтересів у своєму супровідному листі або формі подачі рукопису в онлайн-системі журналу.

Також автор має включити відповідну заяву про можливі конфлікти інтересів до тексту статті. Дану заяву можна зробити у поєднанні з будь-якими подяками та подробицями про спонсора. У разі відсутності цієї інформації, ми опублікуємо таке твердження: «Автори не повідомляли про потенційний конфлікт інтересів».

Для рецензентів

Якщо рецензент сумнівається щодо заявленого автором потенційного конфлікту інтересів, який, на його думку, може перешкодити у рецензуванні, необхідно повідомити про це редактора та відмовитися від рецензування. Конфлікт інтересів може мати особистий, фінансовий, інтелектуальний, професійний, політичний чи релігійний характер. Якщо рецензент в даний час працює в тій самій установі, що і будь-який з авторів, або був недавнім (наприклад протягом останніх 3-х років) керівником, підопічним, близьким співробітником або спільним власником грантів, він не повинен погоджуватися на рецензування. Крім того, рецензент не повинен погоджуватися на рецензування рукопису просто для того, щоб ознайомитися з ним без наміру надати рецензію, або погоджуватися на рецензування рукопису, який дуже схожий на той, який він готує до публікації або рецензує на даний момент в іншому журналі.